ابزار و قالب وبلاگبیست تولز

کد های زیبا سازی

u_i
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

u_i
لینک دوستان

چگونه می شود از خدا گرفت چیزی را که نمی دهد ؟!!
می گویند قسمت نیست ، حکمت است.
من قسمت و حکمت نمی فهمم.
تو خدایی ، طاقت را می فهمی …


خدایا میوه ی کدام درخت را گاز برنم؟!
که از زمین رانده شوم!
اینجا زمین است...
ساعت به وقت انسانیت خوابیده است!!


راننده تاکسی اسکناس رو ازم گرفت و پرسید یک نفری؟
مکثی کردم و گفتم... خیلی وقته !!!


بدرود روزهای سرد
بدرود روزهای سفیدی خیابانها
بدرود روزهای کرسی و صمیمیت
بدرود روزهای بخار و دود توی سرما
بدرود .....
شاید سال دیگر نباشم ولی بدان دوستت دارم
عاشق دنیای یک رنگ و سفیدت هست


صدایت گرفته است
دل من هم...
مراقب خودت باش
این روزهــــا
ویروس دلتنگی
همه جا پخش است !


نشــانـــه میگیـــری ؛
سنــگ مـی انــدازی
و بعــد خنـــده کنــــان
لـی..لـی..لـی..
پــــامیکـــوبــی و میــــروی
بــد جـــور بــــا دلــــم بــازی میکنــیایـن دَردی کِــه مَــن مـی کِشــم، دَرد ِ بـی تــو بــودنــ نیستـــ !.!.!
تـــاوان بـــا تـــو بـــودن استـــ !!!...


اگر رفتی،
در را پشت سرت ببند...
من قبل از تو رفته ام....
رفته ام به خوابی عمیق...
نگرانم...
تو مرا دوست نداری...


بـــــــــودم !
دیدم با دیــــــــــگری شادتـــری !
رفتــــــم !


باید چند جیب روی پیراهنم بدوزم
تمام عشق تو
در قلبم جا نمی شود


دلــــم را زود سوزاندی ...
کاش قدری صبر می کردی!
حرمت کسی که عزیزش را از دست داده
لااقل تا هفت روز نگه می دارند


در تــه مــانـده فنجــان قهــوه ،
کفشهــای تــوست
فقــط نـمی دانــم مـی روی
یــا مـی آیــی


دل کــــَنــــدن از تـــــــــو
با هَمـه عــِشقــــی که داشـــــتم بِهــــت
مــنو بـه یه جـــــا رســونــد..
کـه حـــــالا تو چـــــشمـــای یِکـــیِ زُل بـــــــزنمُ بگـــم :
عـــاشقـمی؟ خب به درکــــــــــــ


خسته ام
و این درد کمی نیست
که پشت هیچ خط تلفنی
صدای تو نیست...


فقط یکبـــار
فقط یکبـــار
سیـــگار را
ازطـرفـــی کـــه مـــی ســـوزد
بکــش
تـــابــــدانــی که من چـــه میـــکشم...


از هــــیــچ کـــار بـــچـگـیم پـــشـیـمان نـــیــــستـم . .
جــــز ایـــــن کـه ،
آرزو داشـــتـــم بـــــــــــــزرگ شــــوم...هـوس ِ یـه جـعـبـه ی 24 تـایـی مـداد رنـگـی کـرده ام
بـا یـک عـالـمـه سـبـز و آبـی و بـنـفـش
یـک آیـیـنـه بـکـشـم
و یـک چـهـره از بـهـتـریـن پـوزیـشـن ِ تـو مـرد ِ مـَن . .
کـه وقـتــی نـیـسـتــی
دلـم آنـقـدر هـوای تـصـویـر ِ چـشـمـانـت
و خـط ریـش هـای مـردانـه ات را
نـکـنـد . . .

 


[ سه شنبه 91/5/24 ] [ 1:41 عصر ] [ ]

خـــــــــــــــــــــدایا !
تو کسیُ داری که بغلت کنه ؟!
آخه خیلی آرومی ...!!!خدایــــــــــا
دستهای خالی ام را بگیر
می دانم
من بنده ی خوبی نبودم
اما
می دانم
تو خــــدای خوبی هستی!!!قلب من لطفأ خفه شـــو!
همیـــن که خون پمپاژ میکنی کافیست
نمیخواد در همه چیز دخالت کنی...اِعـ‌تِـ‌راضـی وارِد نـ‌یـ‌سـ‌تــــ!
حـُکم دادگـاه : زنـ‌دگــی اِجـ‌بــاری
خـَ‌تمِ جـَلـسـ‌ه


مانند حوّا
که دستانش سیب را کم داشت،
من، تو را کم دارم.
روزی،
تو را خواهم چید،
مثل ِ سیب ِ سرخ ِ حوّا. …درخـیال دیــگری می رفـــت
و مــن چــه عـــاشقانه
کـــاسه آبـــــ پشــت ســــرش خــالی میــکردم...من نه عاشق بودمو نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من…
من خودم بودمو یک حس غریب که به صد عشقو هوس می ارزید…
من دنبال نگاهی بودم که مرا از پس آن سادگیم می فهمید…
و خدا میداند سادگی از ته دل بستگیم پیدابودچـــــــه بی رحـــــمانه.....
تمــــام آرزوهـــــــای کـــــودکــــی مـان را
بـــه دار قصـــــاص آویخـــتیمـــادرم مـــی گفــــت
دوستـــانـــت را ببیــــن
همـــه بــه جــایــی رسیـــده انــد
نمـــی دانســــت
منتــظر نشستـــه ام
تـــا بــه تــو بــرســـمدیـــگر نـــه از خـــدا خواهم گفــــت
و نـــه از عشــــق
تــــو
از هــــر گفتــــه ای گویــــا تــریمنتظــــــرم
کســـــی بیــــاید , بگــــوید :
سُـــــــک سُــــــک
مــــــن پیــــــدا کــــــردم
گمشـــده ام راحــــال آدم خـــراب
پــــرسیــــدن نـــــداره
ولــــی دستــــاش گـــرفتــــن دارهآرزوهـــایــــم
مثـــل بـــادبــادکـــ در آسمـــان مغــــزم
بـــه ایـــن ســـو و آن ســـو میــــرونــد
و مــــن هــــر چــه خــــودم را بـــالا میکشــــم
نمیتـــــوانـــم بگیـــرمشــــانعــطـــر تنـــش روی پــیــراهنــــم مــانــده
امــروز بـویــیدمـــش
عمـــــیق . . . عمـــــیق
و بــا هـــر نـفـــس بـغــضم را سـنگیـــن تـــر کـــردماز تشییـــع جنــــــازه مــــی آیـــم
دلــــــم را
بـــــا تمــــام آرزوهـــایــــش
زنــــــده بـــــه گـــــور کـــــــردمآتشفشـــانی شــــده ام بـــه ظاهـــــر خامـــــوش !
درونـــــم آتشــــــی بر پاســـت کـــــه نپـــــــرس.
از ایـــن خوشــــه هـــای خشمــــی کــــه دستــــه دستــــه
درون سینـــه ام بــر هــــم می گــــذاری بتـــــرس
یــک روز کـــه دور هــــم نیســــت
فــــوران خــــواهم کـــرد وتمـــــام خشمــم را
بـــــالا خــــواهـــــم اورد
گــــدازه هـــــایم را جــــــــدی بگیــــــــــر
بی شـــــــک وجــــــودت را
ذوب خواهنــــــد کــــــردآبـــرویـــم را مـــــی بــــــرد !
وحشــــــی مــــی شـــود وقتـــــــی تـــو مــــی آیـــی !
بـــــــــایــد در سینـــــه حبســش کنــــــم
بــــهار را مــــــــی گـــویــــم !خب گاهی آدم احتیاج داره که شارژ شه..
این شارژر من رو ندیدید؟بـه آن سـایـه ی زشـتـی کـه
جـدیـداً
فـخـر مـی فـروشـد از کـنـار تـو بـودَن
و پـا در کـفـشـم کـرده ،
بـگـو . . .
تـمـام کـفـش هـایـَم مـال ِ او
فـقـط تـو را پـَس بـدهـد .نـــــه چــــــــهره !
نـــــه اثر انگـــــشت !
آدم ها را از طرز " آه " کشیدن شان بشناسید ...!قــبـل تـر ها
وقتی هنوز تو نیامده بودی
عاشقانه های هرکس را که می خواندم
به سادگی اش می خندیدم
حالا خودم گریه می کنم
و برایـتـــــــ عــاشــقــانــه می نویسماین روزها چقدر دلم نشستن زیر باران مهربانی ات را می خواهد ..
من ..
تو ..
یک روز اردیبهشتــــی ..
زیر بــــــــــارانمن دیـــوانه ی آن لـــحظه ای هستــم
که تو دلتنگم شوی
و محکم در آغوشم بگیــری
و شیطنت وار ببوسیم
و من نگذارم
عشق من
بوسه با لـــجبازی بیشتر می چسبـــد !سلامتی اونی که واسه رفتنش گریه کردیم !
رفت واسه دوستاش تعریف کرد... خندیدن!!احمقانه ترین،مضحک ترین،تصنعی ترین ودروغین ترین بهانه
برای پایان دادن به یک رابطه این جمله است:
"عزیزم تو خیلی خوبی،من لیاقت تو رو ندارم"....
دلم اصرار دارد
فریاد بزند؛
اما . . .
من جلوی دهانش را می گیرم،
وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد...
وقتـــی مـــیروی حــَـواسَــت بـــاشـد ،
حـَــتمــاً خــُـدانگهـدار بــِگویــــی
تـــا خــُـدا حواسـَـش را بیشتر بـــه مـَـن بــِدهـــد...
آخـــر میــدانـــی
خـُــدا بـــه هوای تـــــــو مـَـرا رهــا کــــرده است ..هر جا که می بینم نوشته است :
” خواستن توانستن است ”
آتش می گیرم !
یعنی او نخواست که نشد ؟عجـــــــــیب است...!!
یــــک جای کــار اشــــکال دارد !
نه به پدرم رفته ام، نه به مادرم !
مــــــــن بر بــــــــاد رفته ام .....!!!در دسترس نباشــی بهتر است
تا من پشت خط باشــم ...
و
تــــــــــــــــــو با دیگـــری !!دلتنـگی یَعنی
دَم به دقیقـه گوشیت ُ چِـک کُنی
ولی وانـِمود کُنی داری ساعت ُ میبینـیتــا حــالا دقـــت کــردی ...
همــه میگـــن سـَــگـــ بــه وفـــاداریش معـــروفــه
امــا چــرا میـــگن :
" یــــه روز مثـــل ســگ پشیـــمون مـیــشی ..! "
چـــــون تــه وفاداری همیشــه پــَـشــیـــمـــونیه ...
پشیــــــمـــونـــم !
پشیــــــمـــونـــم !به قـــولِ شهاب حسینی :
هر وقت دیدی حَریف داره برنـــده میشه یه لبخنـــد بــِـزن تا به بُردش شَک کُنه !!!مردانگی ات را
با شکستنِ دل دختری که دیوانه ی توست ثابت نکن
مردانگی ات را
با غرور بی اندازه ات به دختری که عاشق توست ثابت نکن
مردانگی را
زمانی میتوانی نشان دهی که دختری با تمام تنهایی اش به تو تکیه کرده
مردانگی ات را با دوست داشتنش ثابت کندست های کوچکش
به زور به شیشه های ماشین شاسی بلند حاجی می رسد
التماس می کند : آقا آقا "دعا" می خری؟
و حاجی بی اعتنا تَسبیح دانه دُرشتش را می گرداند و برای فرج آقا "دعا" می کند....
اللهم عجـــــــــــــــــل لولیـــــــــــــک الفـــــــــــــــرج
آمیـــــــــــــــــــــــــــن


[ سه شنبه 91/5/24 ] [ 5:56 صبح ] [ ]

خدایا دیدی رفت؟
به تو سپردمش...
اما ازت می خوام
یه روزی یه جای زندگیش
بد جوری یاد من بندازیش...!!!

 

از آجیل شب عید چند پسته ی لال باقی مادنده
آنان که لب گشودند خورده شدند
و آنان که لال ماندند شکستند
دندان ساز راست میگفت:
پسته ی لال دندان شکن است. . .

 

جایی خواندم ما آدمها زنده ایم
به سبب آنکه کسی دوستمان داشته باشد
سوالی پیش آمد...!!!
من برای چه زنده ام..؟!!

 


مردمانی هستند که می‌خواهند بدانند تو چه مرگــــتــــــ است ...
و وقتی بفهمند چه مرگــــتــ است ...
بهت می‌گویند بس کن ...
انرژی منفی نفرست ...
اینجاست که سکوتــــــــــــ معنا پیدا می کند ...
و تنهـــــــــــــــــــــــایی می شود تنها چاره ... !

 

اَشـک هـایـم زیـادی شــور شـُـده اَنــد
مـگـر چــِـقــَـدر نــَمـَک بـَر زَخمـَم
پـاشـیـدی و رَفــتــــی
کــــه اِضـافـه اَش اَز چـشمـانـَم مــیـریــزد

 


میگــن اگه خورشـید
یـــــه ریزه نزدیکـــمون بود
همــه چیــــو میــســـوزوند
ولــی خـــورشید خــــانم خبــــــر نداره
یــکی رو ایـن زمـــــــین
هســــت کــــه حتـــی
اســــــمش
تمـــــام
وجــــــودمو میــسوزونــــه

 

گاهـــــی آدم دلـــــش میخواهد کفش هایش را در بیاورد،
یواشکــــی نوک پا نوک پا از خودش دور شـــــــــود،
بعد بزند به چاک فرار کند از خودش .....

 

دلـــم ...
نه عشق آتشین میخواهد ، نه دروغ های قشنگ .... !
نه سکوت تلخ شاعرانه ...
نه ادعاهای بزرگ ...
نه بزرگی های پُر ادعا .... !
دلم یک فنجان قهوه ی داغ میخواهد ...
و یک دوست که بشود با او حرف زد ... !

 


عـاشقـانه های من را بـا او تـکرار نـکن
اگـر عاشـقت بـاشد
عـاشقانـه ای برایـت می سـازد
که مـن جـا انـداختـه ام

 

یک نفر
مُشت مُشت
بر دل تنگی ام،
دلشوره می پاشد...!!!

 


تبعـید آدم بهــانـه داشت ،
یکــ سیـب !
امــــا مـن
هنـــوز نـمیـدانــم چـــرا
بــی بهـــانـه از قلــبت تبعیــد شــدم !...

 

آنقدر سپید بـــــودی
که احساس می کردم ماه شــــــــــده ای
ای کاش آبـــــــــــی بودی
مانند آسمـــــــــــان
آنوقت تا آخر عمر سر بـه هوایت می شــــــدم . . . !

 

نمی دانم چه رابطه ایست
بین نبودنــت با رنگ ها...
دلتنــگ تو که می شوم
زندگی ام سیـــــاه می شود ...

 


در امتداد نگاه تو
لحظه های انتظار شکسته می شود
و بغض تنهایی من
مغلوب وجود تو می شود

 

باران باشد تو باشی
و یک خیابان بی انتها.
آنگاه به دنیا میگویم خداحافظ.....

 

هَمیـــشه میگفتـــــی :
مـــــــن ، یه تار مُوی تو را به هیچ کَس نمیــــــدَهم!
اینقَدر تار های مویِ مَن را
به این و آن دادی
تا کَچَــــل شدم !

 

بعد از تو
جواب تمام
" دوستت دارم" ها مرسی شد...

 

نگاهم را
فرستاده ام سفر
آدم ها
ازدوردوست داشتنی ترند...

 

همیشه میگن سکوت علامت رضاست...
اما من میگم نه!...
بعضی وقتا سکوت میکنی چون اینقدر رنجیدی که نمیخوای حرف بزنی...
بعضی وقتا سکوت میکنی چون واقعا حرفی واسه گفتن نداری...
گاهی موقع ها سکوت یه اعتراضه...
اما بیشتر وقتا...
سکوت واسه اینه که هیچ کلمه ای نمی تونه غمی رو که تووجودت داری توصیف
کنه.........


[ سه شنبه 91/5/24 ] [ 4:18 صبح ] [ ]

پزشکان جوابم کردند
گفتند حالا حالا ها می توانی نفس بکشی!
خدایا تو کاری کن...خدایا این دوست دارم هایی که از چین وارد ایران شده است از لب همه ی ایرانی ها پاک کن...دیگر کمتر “اشـــک " می ریزم...!
دارم " بُــــــــزرگ " می شوم
یا " سنـــــــگ ".


بَرایت آرزو میکنم
بهترین هایی که کَسی بَرایم آرزو نکرد!!!گاهـی فـقـط بایــد
لبـخـنـد بـزنــی
و
رد شـــوی
بگـذار فـکـر کنـنـد
نـفـــهــمیــــدی...!!!سلامتیه اونایی که دهنشون پر از حرفه ...
ولی انقدر مودبن که با دهن پر حرف نمیزنن ...
فقط سکوت میکنن ...
سکوت....خسته ام
نه از راهـی که آمده ام
یا از انتظاری که گاه امانم را میبرد
خسته ام از تکرار ندیدن تو ..رقاص که باشی ، دیگر آهنگ خاصی مــعنی ندارد
بـا هـر آهنگی بـاید برقـصی !!!
و ایـن روزهـا . . .
چه بـد آهنگــ هایـی میزنـد روزگــــار ،
و مـن . . .
هر روز برایش میرقــصم . . .!!!باور نمیکنی نه ؟ من هم باور نمیکردم ,
حتی هنوز , اما واقعیت همین است
" آسمان مرا جواب کرده است "من عاشق تو .... تو عاشق دیگری ....
دیگری عاشق .....
کاش دیگری عاشق تو باشد
مهم شادی توست ... همیناز یک جایی به بعدآدمها
تاوان دوری ارزوهایشان را از نزدیکی شما میگیرند .هــرکس جـای مـن بــود
مـی بـــریــــد....
اما مـن هنــوز می دوزم
چشـــم بـه امیـــد...!امروز
روز تشکر از خداست
چون بهم یاد آوری کرد
هنوز هم یکی هست که عاشقش بشمکسی چه میداند شاید روزی چشم باز کنیم
و ببینیم زیر درخت سیبی خوابمان برده !بیا “خر” هایت را بگیر
دیگر توان عبور دادن آن ها را از پل ندارم
وقتی می دانم که در آخر مثل همیشه خواهی گفت
“ما به درد هم نمی خوریم” . . .یک حبه قنـــــد ،
درفنجــان قهـــوه ی تلخــــ ..
شیرین نمیشـــود ..
دو حبه قنــــد ،
در فنجـــان قهـــــوه ی تلخـــــــــ ..
شیرین نمیشــــود ..
سه حبـــه ، چهار ، پنج ..
اصلاً تو بگـو یک دنیــــــــا قنـــد ،
در این دنیای تلخـــــــ ،
نه ..
اگــر تــو نباشـــی فالِ این زندگـــــــــی ،
شیرین نمیشـــــود … !گــاه دلم می‌گیرد ، گــاه زندگی سخت می‌شود .
گــاه تنها ، تنهایی آرامش می آورد
گــاه هوایت دیوانه‌ام می‌کند .
این " گــاه " ها ، گــهگاه تمامِ روز و شب من می‌شوند ...
آن وقت بغض راه گــلویم را می‌گیرد ... !
درست مثل همین روزهــا ...پس از مــرگ ، روی عکـسـم ،روی قـبـرم ننـوسیـد جوان نــاکــام
مـن خیلی از سیگـارم کام گـرفتم
بــد نامنش نکنیـد سیگـار را .....زندگی، رقص واژگان است...
یکی به جرم ِ تفاوت تنهاست..
و یکی به جرم ِتنهایی ، متفاوت ...!بــه جـایـی رسیــده ایــم..
کــه دیـگــر خـداحـافــظ
بـــرای آدمــا ســـلامتــی می آورد...!سـوزاندن
خـاکستر کردن
خُرد کردن
به بـاد دادن
از هَر اَنگُشتـ یک هُنَر می بـارَد"تو رفـتـه ای ؛
و من
عاشقانه های بی مخاطبم را...
به حراج گـذاشـته ام"


[ سه شنبه 91/5/24 ] [ 3:22 صبح ] [ ]

خدایـــــــــــا ،
دخـلـم با خـــرجـم نمیـــخــواند ،
کـــم آورده ام ،
صـــبری کـــه داده بـــودی تــمــام شـــد ،
ولـــی دردم همـــچـــنان باقیــــــست !!!
بدهکـــــــــار قلــــــبم شـــده ام ،
میــــــدانم شـــرمنــــــده ام نمیــــــکنـــی؛
باز هــــــم صـــبـــــــر میــــــخـــواهــــــم...خـــدایــــا . .
ایــــن خـر شـیــــطــون رو بــــزن چــــلاق کــن !..
تـا مـن دیــگــه ســوارش نــشـم !!ســــخـــت اســـت وقتـــی از شـــدت بـــغـــض
گـــلـــو درد بگـــیری
و هـــمـــه بگـــویـــند
لبـــاس گـــرم بـــپـــوش !!!چـــه دیـــر فهـــمیــــدم
بغــــلـــم کـــه میـــکـــردی
چـــشـــمـــانـــتو کــه می بســـتی
به فـــکــــر عشـــقـــت بـــودیحکـــایت تلـــخیـــست ...
مانــــــده ام بــــــرای تــــــــــــو
رفتـــــــــه ای بــــــرای دیـــگـــــــــری …بـــه مــن کـــه رســـــیدی ؛
چــقدر سـَــرت شــــلوغ شــد
میـــدونســـتم پــاقــدمـــم خــوبـه
امــــا نــــه دیــــگه ایـــن قـــــددلــــم تنـــگ میـــشـــود گـــاهـــی...
کــمــی بــرگــرد..
بــــــی انـــصــاف...!از "نبـــــــــودنــــــت" دلـــگـــیر نیـــســـتم...
از اینـــکـــه روزگــــــاری "بــــــودی"، دلگـــیــــرمدلــــــم میـــخـــواد کــــــولـــمـــو بـــبــــندم، مستـــقیم برم گـــردنـــه حـــیران
بعـــد بشـــینم یـــه گوشـــه، کولـــمو بـــزارم بغـــلم، بگـــم ســـلــام آقـــای گـــردنه،
شـــما حیـــرانیـــد؟
بگـــه : بـــلـــی
بگــــــم منـــم هـــمیــــــنطور،
خـــوشـــبخـــتم ...!!!دوســــــت دارم با یکـــی بشـــینم صحــــــبت کـــنم
بـــعـــدش نـــگـــم :
کـــاش بـــهـــش نمـــیگفتـــم.بــــــرای دوبــــاره آمـــدنـــش دعـــا نکـــن ،
شـــایـــد وقتـــی آمـــد ؛
هـــمـــانـــی نبـــاشـــد کـــه رفـــته بـــود ....!!مــــــن تــــــورو ذره ذره جــــــمع کـــردم....
حــــــق نـــــــــداری خــــــروار خــــــروار بـــــــــری...یــــــه آدمــــــایی هــــــم هســـتنـــد ...
کــــــه هیــــــچ وقــــــت تـــرکـــت نمـــیکنـــن!
ولــــــی بـــلـــدن کــــــاری کـــنـــن
تــــــا خــــــودت یـــواش یـــواش تــــــرکشــــــون کـــنـــی...فــــکر کـــنـــم
بـــه بــــــوی عـــطـــر تـــو حســـاســـیــت دارم
هـــمـــین کـــه در ذهـــنــــم مـــی پـــیچــــد
از چــِــشـــم
اشـــک مــــــی آیــــــد....وقتــــــی "یــــــک" مــــــــرد مـــیتــــــونه خـــوشـــحـــالـــت کـــنه..
چـــــه احتـــیـــاجـــی بـــه "دومیــــــــش" هـــســـــت ..!خـــیلی از آدم هـــایـــی که دوســـت دارن با شـــما باشنــــــد ؛
از روی عـــلاقـــه به شـــمـــا نیـــســـت ،
صـــرفاً به خـــاطـــر این که چشـــم ندارند شـــما را با کـــسِ دیگـــری ببـــینـــند !
آن زمـــانـــی که مطـــمــــــئن شــــــدند تـــنـــها هســـتیـــد
تنــــــهـــا یـــتان می گـــذارنــــــد ... !!.گیــــــریم پشــــــت صحـــنه کــــــات نمـــی دهــــــند
تـــا کــــــی خـــود را
در آیـــنـــه
گـــریـــم میکــــــنی ؟مــــرد اونــــه که قلبتــــو شـــــارژ کنــــه نه سیــــم کارتتـــــو !!!
بفهــــــــــم !گــــــاهـــی شـــایـــد لازم بـــاشــــــد از یـــــــــاد بــــــبـــریم...
نگــــــاه آن هـــایی که با نبــــــودنشــــــان، بــــــودنـــمـــان را بـــه بـــازی گرفتـــند!!!اســــــم مــــــــرا هـــم ثـــبـــت کـــنیـــد
در گینــــــــــــــــس..
مـــی تــــــوانـــم در آغـــــــــــوش "او"
جـــــــــان بــــــدهــــــم آســـــــــان...فـــقــــــط دوری نـــیســـت کـــه آدم رو میـــســـوزونــــــه ....
بــــــودن و مــــــال تــــــو نـــبـــودن ؛
دردش بـــیــــــشـــتره ... !!!لـــیـــــــــلی ........
به قـــصـــه ی خـــود بـــازگــــــرد....!!!
اینـــجـــا مـــجنــــــون بـــا هـــمـــه ی لــــــیلـــی هـــــــــا"محـــــــــــــــرم"اســـت....
بــــــه جـــز لـــیلـــی خـــــــــودشبــه ریسه می کشــــم ..
اشکــــهایــم را
امشب چـــقـــدر،
کـــوچـــه دلــــم چراغــــــانی ســـت...ایــــــن روزهــــــا اگــــــه کــــسی گفــــت:
”من عـــاشـــقـــتــــم”…
بـــپــــرس: تــــا ســــاعــــــت چنـــــد....؟کـــــــآش دنیــــــآ برعـــکــــــس بـــود
بـــه جــــــای اینکـــه آدمـــــا عـــاشق بشونــــد
عــــاشقــــا آدم مـــیشدنــــداستــــــادم تـــو بـــودی
کـــه دو واحـــد "عـــشق" را نـــتوانســـتم پـــاس کـــنم..
استــــــادم تنـــهایـــی شـــد
تـــمـــام واحـــدهـــای "درد" را پــــــاس شــــــدم...!!!ســــــلامتــــــی اونــــــایی که خیــــــلی تنـــهــــــان
نـــه که نمـــیتـــونـــن با کـــســـی باشـــن
فـــقـــط دلـــشـــون نمـــیخـــواد بــــــا هر کـــســـی باشــــــن.....!در دستــــــرس بودنــــــت دیــــــگر بــــــرایم ارزش نــــــدارد ….
اکــــــنون نــــــه مـــشـــتـــرک هســـــــــتی ؛
نــــــه مــــــورد نظــــــر … !!!آدمـــــها... مثـــل مـــوبـــایل ها low battery نــــدارند اکثــــرا بـــدون اخـــطار قبلـــی... و
خـــــیلی نــــــاگـــــهــانی ... تـــمـــام میـــشـــونـــــد ....!!!بــــه ســـلامتـــی اونــــــایی که جــــــرئت دارن ومیـــگـــن: دیـــگـــه
نمـــیخـــوامـــت
نه اونـــــایـــــی کــــــه میگـــن: میــــــدونی تــــــو لایـــق بهـــتراز مـــنـــی...خیــــــلی مـــواظـــب بـــاش!!
اگــــــه با شـــنیـــدن صـــداش دلـــت لــــــرزید...
اگــــــه با بــــــدی هـــاش فـــرار نـــکـــردی و مــــــونــــــدی...
دـــیگـــه تـــمـــومــــــه...!!
اون شــــــده هـــمـــه ی دنــــــیــــــات...عـــشـــق مثـــل کـــشیـــدن دو ســــــر یــــــک کِــــــش مـــیمـــونـــه
کـــه 2 نـــفر دارن میـــکــــــشنـــش
اگــــــه یـــکـــی‌ ولــــــش کـــنـــه
دردش واســـه کـــســـی‌ میـــمـــونه کـــه هنـــوز اونـــو ســـفـــت نـــگـــاه داشــــــته.....!حــــــالم تـــوپ اســــــت...
حــــــال همــــــان تـــوپـــی را دارم که افـــتـــاده در خــــــانــــــه ی هــــــمـــســـایـــه ای
کــــــه تـــهـــدیـــد کـــــــــرده :
اگـــر بـــار دیگـــر بیـــفـــتد... با کـــارد تیـــکه پــــــاره اش میـــکنـــم!تــــــــو به رفــــــتـــنت ادامــــــــــــه بـــــــــده
ایـــــــــن اشــــــــــــک ها
ربـــــــــطــــــی بــــــه تـــــــــــو نـــــــــداردیـــعــــنـــی میـــشـــود روزی کــــــه..........
رویِ همــــیـــن صفــــحـه بـــنـــویـــســــــم:
"آمــــــــــــد....
کــــــه بــــــمــــانــــــــــــد"...


[ سه شنبه 91/5/24 ] [ 3:18 صبح ] [ ]
درباره وبلاگ

لیــاقــت میخــواهد... بــودن در قلــب دختــرکی که تمــام دنــیایش ، حــرف های نــزده اش است...!!!
برچسب‌ها وب
آرشیو مطالب
امکانات وب

ابزار و قالب وبلاگبیست تولز

کد های زیبا سازی

JavaScript Codes www.codesmusic.persianblog.ir